ភ្នំពេញៈ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃនេះ បានប្រកាសជូនព័ត៌មានថា បានរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ចំនួន ៤៨៦ នាក់ទៀត , ជាសះស្បើយ ៧១៧ នាក់ និងស្លាប់ថ្មី ១២ នាក់ ។ ក្នុងនេះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ ៣៦៧ នាក់ , ករណីនាំចូលថ្មី ពីក្រៅប្រទេស ចំនួន ១១៩ នាក់។

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១១ ខែសីហា នេះ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លង សរុប​ ៨៣.៣៨៤ នាក់, អ្នកជាសះស្បើយ ៧៧.៧៥៤ នាក់ និងអ្នកស្លាប់ ១.៦១៤ នាក់។ ករណីនាំចូល ពីក្រៅប្រទេស សរុប ១២.៣៥៤ នាក់ ។

សូមអានសេចក្តីជូនព័ត៌មាន៖