មន្ត្រីជំនាញទប់ស្កាត់ការឈូសឆាយយកដីព្រៃលិចទឹកតំបន់៣ ខណៈពលរដ្ឋស្នើឲ្យអាជ្ញាធររកដីឲ្យពួកគាត់បង្កបង្កើនផល