អ្នកជំនាញកម្ពុជានិងបរទេសកំពុងតែពិនិត្យផែនទីបង្ហាញផ្លូវស្តីពីប្រព័ន្ធស្បៀងប្រកបដោយចីរភាពនៅកម្ពុជាឆ្នាំ២០៣០