គិតត្រឹមថ្ងៃទី១១ ខែសីហាទូទាំងប្រទេសចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩បានចំនួន ៥១៩ ៧១៤នាក់