ភ្នំពេញៈ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃនេះ បាន​ប្រកាសជូន​ព័ត៌មាន​ថា បាន​រកឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​ថ្មី ចំនួន ៤៥៥ នាក់​ទៀត , ជាសះស្បើយ ៦៧៧ នាក់ និង​ស្លាប់​ថ្មី ២០ នាក់ ។ ក្នុងនេះ ករណី​ឆ្លង​សហគមន៍ ៣៧៤ នាក់ , ករណី​នាំចូល​ថ្មី ពី​ក្រៅប្រទេស ចំនួន ៨១ នាក់​។​

គិត​ត្រឹម​ព្រឹក ថ្ងៃទី​១២ ខែសីហា នេះ កម្ពុជា មាន​អ្នក​ឆ្លង សរុប ៨៣.៨៣៩ នាក់​, អ្នកជា​សះស្បើយ​៧៨.៤៣១ នាក់ និង​អ្នកស្លាប់ ១.៦៣៤ នាក់​។ ករណី​នាំចូល ពី​ក្រៅប្រទេស សរុប ១២.៤៣៥ នាក់ ។

សូមអានសេចក្តីជូនព័ត៌មាន ដូចមានខាងក្រោម៖​