រដ្ឋបាលខេត្ត​ប៉ៃលិន​ហាមឃាត់​ការធ្វើដំណើរ​ចេញ​-​ចូលទៅ​ខេត្ត​ផ្សេងៗ​រយៈពេល​៧​ថ្ងៃ​បន្តទៀត