យោធិន ជាង១.០០០នាក់ នៃតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងកំពង់ធំ និងគ្រួសារបានទទួលវ៉ាក់សាំងដូសទី៣ Astra Zeneca