​ភ្នំពេញៈ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃនេះ បានប្រកាសជូនព័ត៌មានថា បានរកឃើញ​អ្នកឆ្លងថ្មី ចំនួន ៤២៣ នាក់ទៀត , ជាសះស្បើយ ៥៤១ នាក់ និងស្លាប់ថ្មី ២០ នាក់ ។ ក្នុងនេះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ ៣៥៦ នាក់, ករណីនាំចូលថ្មី ពីក្រៅប្រទេស ចំនួន ៦៧ នាក់​។​

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី​១២ ខែសីហានេះ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លង​សរុប ៨៤.២៦២ នាក់​, អ្នកជា​សះស្បើយ ៧៨.៩៧២ នាក់ និង​អ្នកស្លាប់ ១.៦៥៤ នាក់​។ ករណីនាំចូល ពីក្រៅប្រទេស សរុប ១២.៥០២ នាក់ ។​

សូមអានសេចក្តី​ជូនព័ត៌មាន ដូចមានខាងក្រោម​៖