រដ្ឋបាល​ខេត្តសៀមរាប បាន​រកឃើញ អ្នក​វិជ្ជមាន​ជំងឺ កូ​វីដ​-១៩ ថ្មី ចំនួន ៩២ នាក់ ជាសះស្បើយ ចំនួន ៧៨ នាក់ នៅ​ថ្ងៃទី​១២ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០២១ ។​