ដោយៈ ជា សីហៈ/ភ្នំពេញៈ សេចក្ដីព្រាងអនុក្រឹត្យស្ដីពីការគ្រប់គ្រងការប្រមូលម្ហូបអាហារត្រឡប់មកវិញ កំពុងតែដំណើរការរៀបចំ ដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ។

ការរៀបចំសេចក្តីព្រាងអនុក្រឹត្យនេះ ត្រូវបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំកាលពីម្សិលមិញ ដោយដឹកនាំដោយលោកស្រី តឹករ៉េត កំរង រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ។

អ្នកចូលរួមកិច្ចប្រជុំនេះ គឺមានតំណាងក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌ និងតំណាងក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់ ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី ជាដើម ៕