គ្រាប់​យុទ្ធភណ្ឌ​មិនទាន់​ផ្ទុះ​ចំនួន​១៣៥​គ្រាប់​ត្រូវបាន​មជ្ឈមណ្ឌល​សកម្មភាព​ក​ម្ចា​ត់​មីន​កម្ពុជា​រាវរក​ឃើញ​នៅ​ស្រុក​លើកដែក​