​តំបន់​មួយចំនួន​ក្នុង​ខេត្តមណ្ឌលគិរី​ត្រូវ​រាជរដ្ឋាភិបាល​អនុម័ត​ដាក់​ឲ្យ​ប្រើប្រាស់​ផែនការមេ​អភិវឌ្ឍន៍​វិស័យ​ទេសចរណ៍