ដោយៈបាយ័ន/សៀមរាបៈ រយៈពេលពីថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី១២ និងទី១៣ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២១ក្រុមគ្រូពេទ្យបានពិនិត្យយក សំណាកអ្នកផ្សារពួក ស្រុកពួកសរុប៨៧៨នាក់ បានរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ចំនួន១២៨នាក់។នេះគឺជាការបញ្ជាក់ លោកវេជ្ជបណ្ឌិត ម៉ក់ សំអឿន នៅថ្ងៃទី១៤ខែសីហានេះ។

លោកនិយាយថា អាជីវករផ្សារពួកកំពុងពិនិត្យយកសំណាកនៅវិទ្យាល័យពួក ស្រុកពួក៕

រូបថតៈពីរថ្ងៃយកសំណាកអ្នកផ្សារពួកសរុប៨៧៨នាក់ រកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ចំនួន១២៨នាក់