នាថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃទី១៥ខែសីហាឆ្នាំ២០២១ អនុគណៈកម្មការបូជាសពនៃគណៈកម្មការ ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩ខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានជូនដំណើរសពទី១១៨នៃអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ។នេះបើតាមអ្នកស្រី ឱក សុភា សមាជិកអនុគណៈកម្មការបូជាសពនៃគណៈកម្មការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យឱ្យដឹងនៅថ្ងៃទី១៥ខែសីហានេះ៕