គិតត្រឹមថ្ទូងៃ១៥សីហា ទាំងប្រទេស៖ សរុបការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩បានចំនួន ៨ ៩៤៨ ៣៧៧នាក់៕