​ដោយៈ​ជា​សីហៈ​/​ភ្នំពេញៈមជ្ឈមណ្ឌល​អង្គរ​សម្រាប់​ការអភិរក្ស​ជីវៈចម្រុះ​បាន​អះអាងថា​ផ្ចឹក​គឺជា​ដើមឈើ​ជ្រុះ​ស្លឹក​ប្រចាំឆ្នាំ​ដែល​គេ​ឃើញ​មាននៅ​ទ្វីបអាស៊ី​ដែល​ដុះ​លូតលាស់​រហូតដល់​កំពស់​៣០​ម៉ែត្រ​។