រដ្ឋបាល​ខេត្តសៀមរាប បាន​រកឃើញ​អ្នក​វិជ្ជមាន ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ ថ្មី ចំនួន ៩៣ នាក់ ជាសះស្បើយ ចំនួន ៧៩ នាក់ និង​ស្លាប់ ២ នាក់ នៅ​ថ្ងៃទី​១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០២១ ។​