ភ្នំពេញ:យោងតាមរបាយការណ៍សង្ខេបបង្ហាញថាកំណេីនអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩​ នៅកម្ពុជា​ គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១​ មាន​ ៨៦,១២ភាគរយធៀបជាមួយចំនួនប្រជាជនគោលដៅ​ ១០លាននាក់​ និងលើកុមារ-យុវវ័យអាយុពី ១២ឆ្នាំ ទៅក្រោម ១៨ឆ្នាំ មាន ៣៩,៤៨ភាគរយធៀបជាមួយនឹងប្រជាជនគោលដៅ ១ ៩៦៦ ៩៣១ នាក់៕
សូមអានតារាង