ភ្នំពេញៈ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃនេះ បានប្រកាសជូនព័ត៌មានថា បានរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ចំនួន ៥១៩ នាក់ទៀត , ជាសះស្បើយ ៥៥៣ នាក់ និងស្លាប់ថ្មី ១៥​​ នាក់ ។ ក្នុងនេះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ ៣៣៤ នាក់ , ករណីនាំចូលថ្មី ពីក្រៅប្រទេស ចំនួន ១៨៥ នាក់។

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២០ ខែសីហា នេះ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លង សរុប​ ៨៨.២៤២ នាក់, អ្នកជាសះស្បើយ ៨៣.៨៥១ នាក់ និងអ្នកស្លាប់ ១.៧៦២ នាក់។ ករណីនាំចូល ពីក្រៅប្រទេស សរុប ១៣.៨០៤ នាក់ ។

សូមអានសេចក្តីជូនព័ត៌មាន៖