ថ្ងៃនេះរដ្ឋបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យ រកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មីចំនួន ៥៦ នាក់ និងអ្នក ជាសះស្បើយ ចំនួន ៣៤ នាក់៕