ប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃនេះមានអ្នកឆ្លងថ្មីនៃវីរុសកូវីដ១៩ ចំនួន ១១.៣២១នាក់ ដែលនាំឲ្យចំនួនអ្នកឆ្លងសរុបនៅប្រទេសនេះ កើនឡើងដល់ ៣៣៦.៧០៧នាក់ និងអ្នកស្លាប់ចំនួន ៧.៥៤០នាក់ ៕