ភ្នំពេញៈរដ្ឋបាលខេត្តក្រចេះនៅថ្ងៃទី២១ខែសីហាឆ្នាំ២០២១នេះបានប្រកាសព័ត៌មានអំពីការ រកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មីចំនួន ប្រាំពីរនាក់ និងអ្នក ជាសះស្បើយ ចំនួន ២១ នាក់៕

សូមអានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន