កំណើនអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដ-១៩នៅកម្ពុជាគិតត្រឹមថ្ងៃទី២១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ សម្រេចបាន ៨៦,៩៧ភាគរយ ធៀបជាមួយចំនួនប្រជាជនគោលដៅ ១០លាននាក់ ។ដោយឡែកចាក់លើកុមារ-យុវវ័យអាយុពី ១២ឆ្នាំ ទៅក្រោម ១៨ឆ្នាំ សម្រេចបាន ៤៧,១៧ភាគរយ ធៀបជាមួយនឹងប្រជាជនគោលដៅ ១.៩៦៦.៩៣១ នាក់៕