ដោយ: បាយ័ន / សៀមរាបៈ ប្រជាពលរដ្ឋ និងឣ្នកធ្វើដំណើរតាមផ្លូវ បានប្រទះឃើញបុរសម្នាក់អង្គុយស្លាប់ ដោយគ្មាននរណា ស្គាល់អត្តសញ្ញាណឡើយ។