ភ្នំពេញ:របាយការណ៍សង្ខេបបង្ហាញបានឱ្យដឹងថា កំណេីនអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំង កូវីដ-១៩ នៅកម្ពុជា គិតត្រឹមថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ មាន ៨៧,២៦ភាគរយធៀបជាមួយចំនួនប្រជាជនគោលដៅ ១០លាននាក់ និងលើកុមារ-យុវវ័យអាយុពី ១២ឆ្នាំ ទៅក្រោម ១៨ឆ្នាំ មាន ៥០,៣៩ភាគរយធៀបជាមួយនឹងប្រជាជនគោលដៅ ១ ៩៦៦ ៩៣១ នាក់៕
សូមអានតារាង