រដ្ឋមន្ត្រី​ទេសចរណ៍ ដឹកនាំ​ក្រុមការងារ​អន្តរក្រសួង ចុះ​ត្រួតពិនិត្យ​ទីតាំង ត្រៀម​រៀបចំ​វេទិកា ទេសចរណ៍​អាស៊ាន ២០២២ នៅ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ​