លោក មុត ចន្ថា ដែលគេស្គាលច្បាស់ថាជាមនុស្ស​ជំនិត​របស់លោក​កឹម សុខា បាន​បញ្ជាក់ថា លោក សម រ​ង្ស៉ី មេ​ចលនា​សង្គ្រោះ​ជាតិ និង​ លោក​កឹម សុខា មិនអាច​ក្លាយជា​មនុស្ស​តែមួយ​បានទេ ពីព្រោះ​មាន​មូលហេតុ​ជាច្រើន​ដែល​មនុស្ស​ទាំងពីរ​នាក់​នេះ មិនអាច​ក្លាយជា​មនុស្ស​តែមួយ​បាន ពោលគឺ​លោក​សម រង្ស៊ី បាន​ផ្តាច់ខ្លួន​ចេញពី​បុព្វហេតុ​របស់​គណបក្ស​ស​ង្គ្រោះ​ជាតិ បង្កើត​ចលនា​សង្គ្រោះ​ជាតិ ដែលមាន​អង្គការ​ចាត់តាំង​នយោបាយ​ខុសច្បាប់ ដណ្តើមយក​តួនាទី​ជា​មេដឹកនាំ​នៃ​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​ដែល​ត្រូវបាន​រំលាយ និង​ ប្រមាថ​ការលះបង់​របស់លោក កឹម សុខា ជាដើម និង​មាន​កត្តា​ជាច្រើន​ទៀត​។

Aug 23, 2021

លោក មុត ចន្ថា ដែលគេស្គាលច្បាស់ថាជាមនុស្ស​ជំនិត​របស់លោក​កឹម សុខា បាន​បញ្ជាក់ថា លោក សម រ​ង្ស៉ី មេ​ចលនា​សង្គ្រោះ​ជាតិ និង​ លោក​កឹម សុខា មិនអាច​ក្លាយជា​មនុស្ស​តែមួយ​បានទេ ពីព្រោះ​មាន​មូលហេតុ​ជាច្រើន​ដែល​មនុស្ស​ទាំងពីរ​នាក់​នេះ មិនអាច​ក្លាយជា​មនុស្ស​តែមួយ​បាន ពោលគឺ​លោក​សម រង្ស៊ី បាន​ផ្តាច់ខ្លួន​ចេញពី​បុព្វហេតុ​របស់​គណបក្ស​ស​ង្គ្រោះ​ជាតិ បង្កើត​ចលនា​សង្គ្រោះ​ជាតិ ដែលមាន​អង្គការ​ចាត់តាំង​នយោបាយ​ខុសច្បាប់ ដណ្តើមយក​តួនាទី​ជា​មេដឹកនាំ​នៃ​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​ដែល​ត្រូវបាន​រំលាយ និង​ ប្រមាថ​ការលះបង់​របស់លោក កឹម សុខា ជាដើម និង​មាន​កត្តា​ជាច្រើន​ទៀត​៕