ភ្នំពេញៈនៅថ្ងៃទី២៣ខែសីហាឆ្នាំ២០២១នេះក្រសួងសុខាភិបាលបានសេចក្ដីណែនាំស្ដីពីការបង្កើតទីតាំងចាក់ដូស​ទី១ និងដូសទី២ ជូនអ្នកខកខានមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំង។ សេចក្តីណែនាំនេះក្នុងគោលបំណងជំរុញការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋទៅតាមផែនការ៕

សូមអានសេចក្តីណែនាំ៖