ថ្ងៃទី២៣ខែសីហានេះក្រសួងសុខាភិបាលសេចក្ដីណែនាំស្ដីពីការបង្កើតទីតាំងចាក់ដូសទី១ និងដូសទី២ ជូនអ្នកខកខានមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំង៕