ភ្នំពេញៈរាជរដ្ឋាភិបាលបានចេញប្រតិទិនឈប់សម្រាកការងាររបស់មន្ត្រីរាជការ និយោជិត កម្មករ ប្រចាំឆ្នាំ២០២២៕

សូមអានអនុក្រឹត្យ៖