ភ្នំពេញៈ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃនេះ បាន​ប្រកាសជូន​ព័ត៌មាន​ថា បាន​រកឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​ថ្មី ចំនួន ៤២៨ នាក់​ទៀត , ជាសះស្បើយ ៥៧២ នាក់ និង​ស្លាប់​ថ្មី ១៤ នាក់ ។ ក្នុងនេះ ករណី​ឆ្លង​សហគមន៍ ៣១១ នាក់ , ករណី​នាំចូល​ថ្មី ពី​ក្រៅប្រទេស ចំនួន ១១៧ នាក់​។​

គិត​ត្រឹម​ព្រឹក ថ្ងៃទី​២៥ ខែសីហា នេះ កម្ពុជា មាន​អ្នក​ឆ្លង សរុប ៩០.៥៣៥ នាក់​, អ្នកជា​សះស្បើយ ៨៦.៧០២ នាក់ និង​អ្នកស្លាប់ ១.៨៣៥ នាក់​។ ករណី​នាំចូល ពី​ក្រៅប្រទេស សរុប ១៤.៥១២ នាក់។

សូមអានសេចក្តីជូនព័ត៌មាន ដូចមានខាងក្រោម៖