ភ្នំពេញៈ ក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាសថា កម្ពុជា បានរកឃើញមេរោគ បំប្លែងថ្មី ដែលតា (Delta)ឡើងដល់ ១.៣២៥ នាក់ហើយ គិតចាប់ពីថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ដល់ថ្ងៃទី២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ។

សូមអានសេចក្ដីជូនព័ត៌មាន ស្ដីពីបច្ចុប្បន្នភាព នៃការរកឃើញ វីរុសកូវីដ-១៩ បំប្លែងថ្មី B.1.617.2 (Delta) ដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុង ដូចខាងក្រោមៈ