រដ្ឋមន្ត្រី​កសិកម្ម​ជួប​និស្សិត​ដែល​ទទួលបាន​អាហារូបករណ៍​ទៅ​បន្ត​ការសិក្សា​នៅ​ឆេ​ក