​រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ បន្ត​ផ្តល់​វ៉ាក់សាំង ដូ​ស​ទី​១ ជូន​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ អាយុ​១២​ឆ្នាំ​ឡើង ដែល​ខកខាន​មិនបាន ទទួល​វ៉ាក់សាំង នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​