ភ្នំពេញ:នៅថ្ងៃទី ២៥ ខែសីហាឆ្នាំ២០២១ ក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញសេចក្តីជូនព័ត៌មាន ស្តីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដូសជំរុញ។
សូមអានសេចក្តីជូនព័ត៌មាន