ភ្នំពេញៈ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃនេះ បានប្រកាសជូនព័ត៌មានថា បានរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ចំនួន ៤២៣ នាក់ទៀត , ជាសះស្បើយ ២៩១ នាក់ និងស្លាប់ថ្មី ៦​​ នាក់ ។ ក្នុងនេះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ ៣១២ នាក់ , ករណីនាំចូលថ្មី ពីក្រៅប្រទេស ចំនួន ១១១ នាក់។

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា នេះ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លង សរុប​ ៩០.៩៥៨ នាក់, អ្នកជាសះស្បើយ ៨៦.៩៩៣ នាក់ និងអ្នកស្លាប់ ១.៨៤១ នាក់។ ករណីនាំចូល ពីក្រៅប្រទេស សរុប ១៤.៦២៣ នាក់ ។

សូមអានសេចក្តីជូនព័ត៌មាន៖