សម្ព័ន្ធ​មួយ​ត្រូវ​បានប្រកាស​ចាប់ផ្តើម​ដំណើរការ ដើម្បី​ភាពជោគជ័យ​ផ្នែក​ឌីជីថល​របស់​សហគ្រាស​ក្នុងស្រុក​នៅ​កម្ពុជា​