ភ្នំពេញៈ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃនេះ បានប្រកាសជូនព័ត៌មានថា បានរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ចំនួន ៤១១ នាក់ទៀត , ជាសះស្បើយ ៣០៦ នាក់ និងស្លាប់ថ្មី ៦១៧ នាក់ ។ ក្នុងនេះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ ៣២៦ នាក់ , ករណីនាំចូលថ្មី ពីក្រៅប្រទេស ចំនួន ៨៥ នាក់។

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២៧ ខែសីហា នេះ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លង សរុប​ ៩១.៣៦៩ នាក់, អ្នកជាសះស្បើយ ៨៧.២៩៩ នាក់ និងអ្នកស្លាប់ ១.៨៥៨ នាក់។ ករណីនាំចូល ពីក្រៅប្រទេស សរុប ១៤.៧០៨ នាក់ ។

សូមអានសេចក្តីជូនព័ត៌មាន ដូចខាងក្រោម៖