​ក្រុមប្រឹក្សា​ស្តង់ដារ​ជាតិ សម្រេច​អនុម័ត​ស្តង់ដារ​អន្តរជាតិ​មក​ធ្វើជា​ស្តង់ដារ​ជាតិ បាន ចំនួន ២០ ស្តង់ ដារ