ភ្នំពេញៈយោងតាមតារាងរបាយការណ៍សង្ខេបបានបង្ហាញថា កំណើនអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅ កម្ពុជា គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៧ ខែសីហាឆ្នាំ២០២១មាន៨៩,៤២ភាគរយធៀបជាមួយចំនួនប្រជាជនគោលដៅ ១០លាននាក់ ។ ចំណែកការចាក់លើកុមារ-យុវវ័យអាយុពី ១២ឆ្នាំ ទៅក្រោម ១៨ឆ្នាំ មាន៦៩,៤៧ភាគរយ ធៀបជាមួយនឹងប្រជាជនគោលដៅ ១.៩៦៦.៩៣១ នាក់៕
សូមអានតារាង៖

រូបថតៈសកម្មភាពចាក់វ៉ាកសាំងកូវីដ១៩នៅស្រុករលាប្អៀរ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង