ក្រសួងបរិស្ថានបំពាក់ឡដុតសម្រាប់ប្រើកម្ទេចសំរាមតាមមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺកូវីដ១៩ និងមណ្ឌលធ្វើចត្តាឡីស័ក