ភ្នំពេញ:របាយការណ៍សង្ខេបបង្ហាញថា កំណេីនអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩​ នៅកម្ពុជា​ គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១​ មាន​ ៩០,៩២ភាគរយធៀបជាមួយចំនួនប្រជាជនគោលដៅ​ ១០លាននាក់​ និងលើកុមារ-យុវវ័យអាយុពី ១២ឆ្នាំ ទៅក្រោម ១៨ឆ្នាំ មាន ៧៤,៧៨ភាគរយធៀបជាមួយនឹងប្រជាជនគោលដៅ ១ ៩៦៦ ៩៣១ នាក់៕
សូមអានតារាង