លោក កាន ច័ន្ទមេត្តា និងលោក ស៊ឹម ស៊ីថា ត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងឧស្សាហកម្ម. ៕