​អភិបាលខេត្ត​៖​សូម​ប្រជាពលរដ្ឋ​ទៅ​ចាក់​វ៉ាកសាំង​ការពារ​កូ​វីដ​តាម​ការស្ម័គ្រចិត្ត​ឱ្យបាន​គ្រប់គ្នា​