ក្រសួង​ការងារ​ឱ្យ​ប្រុងប្រយ័ត្ន​ខ្ពស់​រាល់​ការផ្សព្វផ្សាយ​អំពី​ការជ្រើសរើស និង​បញ្ជូន ពលករ​ខ្មែរ​ទៅធ្វើ​ការ​នៅ​ប្រទេស​អូស្ត្រាលី