អាជីវករ​មកពីផ្សារ​កំពង់ធំ និង​ស្ទឹងសែន ១.៤២០​នាក់ វិជ្ជមាន​កូ​វីដ​-១៩ ចំនួន​៣៣​នាក់ ក្នុងការ​តេស្ត​សំណាក​លើក​ទី​៣