នៅព្រឹកថ្ងៃទី ៣១ ខែសីហាឆ្នាំ២០២១នេះក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញ សេចក្តីជូនព័ត៌មាន ស្តីពីបច្ចុប្បន្នភាពនៃការរកឃើញវីរុសកូវីដ-១៩ បំប្លែងថ្មី B.1.617.2 (Delta) គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១សរុបចំនួន ១ ៩១៦ករណី។ក្នុងនោះគេរកឃើញកូវីដបំប្លែងថ្មី Delta ១៦៤ ករណីទៀត នៅថ្ងៃទី២៩-៣០ ខែសីហា ៕