ខេត្តកំពង់ចាមបន្តរកឃើញអ្នកផ្ទុកជំងឺកូវីដ ១៩ ថ្មី៣៨នាក់ និងជាសះស្បើយ៣២នាក់