ក្រសួង​អប់រំ​ចេញ​សេចក្ដីណែនាំ​ស្ដីពី​ការបង្រៀន និង​រៀន​តាម​បណ្ដុំ សម្រាប់​គ្រឹះស្ថានសិក្សា​សាធារណៈ និង​ឯកជន នៅ​ភូមិសាស្ត្រ ដែលមាន​ហានិភ័យ​ទាប​