ផ្សារសិរីសោភ័ណ ជាផ្សាររដ្ឋធំបង្អស់ទី២ ត្រូវរៀបចំសណ្តាប់ធ្នាប់ អនាម័យឲ្យស្អាត និងយកសំណាកអាជីវករ លើកទី២ បើអវិជ្ជមានទាំងអស់ ទើបបើកអោយធ្វើអាជីវកម្ម ឡើងវិញ។